skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Didattica inclusiva: aspetti metodologici, epistemologici e percorsi di ricerca

Giuliano Franceschini

Studi sulla Formazione, 01 February 2019, Vol.21(2) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2036-6981 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-24666

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Didattica inclusiva: aspetti metodologici, epistemologici e percorsi di ricerca

Franceschini, Giuliano

Studi sulla Formazione, 2018, Vol.21(2), p.201(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1127-1124 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-24666

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Didattica inclusiva: aspetti metodologici, epistemologici e percorsi di ricerca

Franceschini, Giuliano

Studi sulla Formazione, 2018, Vol.21(2), pp.201-216 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 11271124 ; E-ISSN: 20366981 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-24666

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...