skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences of science teachers and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Johnston, Melissa P

The Electronic Library, 01 February 2016, Vol.34(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-11-2014-0198

Toàn văn sẵn có

2
Individual differences of science teachers and interactive video retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences of science teachers and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Johnston, Melissa P.

The Electronic Library, 02/2016, Vol.34(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EL-11-2014-0198

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...