skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic assessment of threats affecting the rare plants of the United States

Biological Conservation, 2016, Vol.203, p.260(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2016.10.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic assessment of threats affecting the rare plants of the United States

Hernández-Yáñez, Haydée ; Kos, Justin T ; Bast, Matthew D ; Griggs, Janeisha L ; Hage, Paul A ; Killian, Alex ; Loza, M. Isabel ; Whitmore, Matthew B ; Smith, Adam B

Biological Conservation, November 2016, Vol.203, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2016.10.009

Toàn văn sẵn có

3
A systematic assessment of threats affecting the rare plants of the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic assessment of threats affecting the rare plants of the United States

Hernández-Yáñez, Haydée ; Kos, Justin T. ; Bast, Matthew D. ; Griggs, Janeisha L. ; Hage, Paul A. ; Killian, Alex ; Loza, M. Isabel ; Whitmore, Matthew B. ; Smith, Adam B.

Biological Conservation, 11/2016, Vol.203, C, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00063207 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2016.10.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...