skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISBN: 0123822319 ; ISBN: 9780123822314

Toàn văn không sẵn có

2
Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

Dawsonera

ISBN10: 0123822319 ; ISBN13: 9780123822314 ; E-ISBN10: 0123822327 ; E-ISBN13: 9780123822321

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...