skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A subjective study of the presence experience phenomenon

Nataliya V. Averbukh

Nacionalʹnyj Psihologičeskij Žurnal, 01 September 2018, Vol.3(31), pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2079-6617 ; E-ISSN: 2309-9828 ; DOI: 10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

2
A subjective study of the presence experience phenomenon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A subjective study of the presence experience phenomenon

N.V., Averbukh

National Psychological Journal, 2018, Issue 3, pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 20796617 ; E-ISSN: 23099828 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...