skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Chủ đề: Novel xóa Tác giả/ người sáng tác: Waterman, Bryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coquetry and correspondence in revolutionary-era Connecticut: reading Elizabeth Whitman's letters.(depiction in Hannah Webster Foster's 'The Coquette')(Critical essay)

Waterman, Bryan

Early American Literature, Fall, 2011, Vol.46(3), p.541(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-8163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...