skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Villeneuve, François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Empowering CAPP Systems with Human-Computer Interaction Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering CAPP Systems with Human-Computer Interaction Study

Capponi, Vincent ; Villeneuve, François; Villeneuve, François (Editor)

ISBN: 978-1-4020-6760-0, Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering II

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villeneuve, François
  2. Capponi, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...