skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reusable methodology based on filters in order to define relevant tangible parts for a TUI

Depaulis, Fabrice ; Couture, Nadine ; Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic

22 March 2005, Vol.5664, pp.530-539

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments to evolve toward a tangible user interface for CAD parts assembly

Legardeur, Jérémy ; Garreau, Ludovic ; Couture, Nadine

The Engineering Reality of Virtual Reality 2004, 2004, Vol.5291

DOI: 10.1117/12.526795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...