skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa Tác giả/ người sáng tác: Marti, Hanspeter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chest pain after air travel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, 05/2005, Vol.365(9474), p.1902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66625-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gremmelmaier, Daniel
  2. Hatz, Christoph
  3. Hirsch, Hans H.
  4. Hirsch, Hans
  5. Marti, Hanspeter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...