skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Egyptian nation: national unity and Muslim attitudes toward the Coptic minority

Yefet, Bosmat

Middle Eastern Studies, Jul 2019, pp.638-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881 ; DOI: 10.1080/00263206.2019.1573365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Citizenship Policies of the Baltic States within the EU Framework on Minority Rights

Cristina Carpinelli

Polish Political Science Yearbook, 01 June 2019, Vol.48(2), pp.193-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7375 ; E-ISSN: 0208-7375 ; DOI: 10.15804/ppsy2019201

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive Approach for Protection of Minority Intangible Cultural Heritage in the Republic of Serbia from a Human-Rights Perspective

Marko Milenković ; Milan Antonijević ; Jovana Spremo

Etnoantropološki Problemi, 01 June 2019, Vol.14(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-1589 ; E-ISSN: 2334-8801 ; DOI: 10.21301/eap.v14i2.14

Toàn văn sẵn có

4
Personality traits and public support of minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality traits and public support of minority rights

Ziller, Conrad ; Berning, Carl C.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 05/24/2019, pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2019.1617123

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of recognition of Crimean Tatar collective rights in the post-Soviet period: With special attention to the Russian annexation of Crimea

Aydin, Filiz Tutku ; Sahin, Fethi Kurtiy

Communist and Post-Communist Studies, March 2019, Vol.52(1), pp.39-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2019.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopiracy and the right to self-determination of indigenous peoples

Dörr, Dieter

Phytomedicine, February 2019, Vol.53, pp.308-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-7113 ; E-ISSN: 1618-095X ; DOI: 10.1016/j.phymed.2018.10.019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Rights, Collective Goods, and the Problem of Cross-border Minority Protection

Vitikainen, Annamari

International Journal on Minority and Group Rights, February 2019, Vol.26(2), pp.261-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02602002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Autonomy for Minorities in Hungary: A Model to Be Followed or a Futile Promise?

Yupsanis, Athanasios

International Journal on Minority and Group Rights, Wntr, 2019, Vol.26(1), p.1-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LEGAL REGULATION OF CULTURAL AND NATIONAL AUTONOMY IN RUSSIA

Sitdikov, Viner ; Abdullina, Dinara ; Shergeng, Natalie

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2019, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15440036 ; E-ISSN: 15440044

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc

Kmeť, Norbert

Studia Politica Slovaca, 2019, Vol.XI(1), pp.79-82

ISSN: 1337-8163

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inkluzivni pristup zaštiti manjinskog nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji iz perspektive standarda ljudskih prava

Milenković, Marko ; Antonijević, Milan ; Spremo, Jovana

Етноантрополошки проблеми, 2019, Vol.14(2), pp.715-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-1589 ; E-ISSN: 2334-8801

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia

Gabzdilová, Soňa

Človek a spoločnosť, 2019, Vol.22(Suppl.), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-3608 ; E-ISSN: 1335-3608

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Multiculturalism Discriminatory?

De Vries, Bouke

Res Publica, 2019, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; ISSN: 1356-4765 ; DOI: 10.1007/s11158-019-09433-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of the Right to Education in Minority Language: the Council of Europe’s Standards

Hanna Wiczanowska ; Łukasz Szoszkiewicz

Polish Political Science Yearbook, 01 December 2018, Vol.47(4), pp.742-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0208-7375 ; E-ISSN: 0208-7375 ; DOI: 10.15804/ppsy2018411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Whither Democracy, Secularism, and Minority Rights in India?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither Democracy, Secularism, and Minority Rights in India?

Basu, Amrita

The Review of Faith & International Affairs, 10/02/2018, Vol.16(4), pp.34-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0274 ; E-ISSN: 1931-7743 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15570274.2018.1535035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, neutrality and minority rights

Bardon, Aurélia

European Journal of Political Theory, July 2018, Vol.17(3), pp.364-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-8851 ; E-ISSN: 1741-2730 ; DOI: 10.1177/1474885115596694

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

JCMS: Journal of Common Market Studies, 05/2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and mistrust: On the adoption of ethnic recognition to manage conflict

King, Elisabeth ; Samii, Cyrus

Journal of Peace Research, May 2018, Vol.55(3), pp.289-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343317707803

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clitoral reconstruction: Understanding changing gendered health care needs in a globalized Europe

Jordal, Malin ; Griffin, Gabriele

European Journal of Women's Studies, May 2018, Vol.25(2), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-5068 ; E-ISSN: 1461-7420 ; DOI: 10.1177/1350506817742679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking territorial autonomy

Barter, Shane Joshua

Regional Studies, 01 February 2018, Vol.52(2), pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1366651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (461)
 2. Toàn văn trực tuyến (293)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (108)
 2. 2007đến2009  (143)
 3. 2010đến2012  (180)
 4. 2013đến2016  (189)
 5. Sau 2016  (56)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (22)
 2. French  (6)
 3. Portuguese  (6)
 4. Polish  (4)
 5. Korean  (4)
 6. Spanish  (4)
 7. Swedish  (2)
 8. Arabic  (1)
 9. Italian  (1)
 10. Turkish  (1)
 11. Serbo-Croatian  (1)
 12. Chinese  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Galbreath, David
 2. Verkuyten, Maykel
 3. Mcevoy, Joanne
 4. Yilmaz, Gözde
 5. Harel-Shalev, Ayelet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...