skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Finlayson, Kenneth xóa Chủ đề: Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Oladapo, Olufemi ; Bonet, Mercedes ; Gülmezoglu, A

PLoS One, Apr 2018, Vol.13(4), p.e0194906 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Finlayson, K.
  2. Oladapo, O
  3. Bonet, M.
  4. Finlayson, Kenneth
  5. Gulmezoglu, Am

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...