skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Coupez, Thierry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development Of Numerical Tools For The Multiscale Modelling Of Recrystallization In Metals, Based On A Digital Material Framework

Bernacki, Marc ; Digonnet, Hugues ; Resk, Heba ; Coupez, Thierry ; Logé, Roland

Materials Processing And Design; Modeling, Simulation and Applications; Numiform '07; Proceedings of the 9th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Porto (Portugal) (17-21 June 2007): AIP Conference Proceedings, 17 May 2007, Vol.908(1), pp.375-380 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0415-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2740840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Resk, Héba
  2. Logé, Roland E.
  3. Coupez, Thierry
  4. Resk, Heba
  5. Bernacki, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...