skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Slovak Journal of Animal Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb z rieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

Stráňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(2), pp.97-104

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd
A contamination of tissues from fish originated from the lower part of Nitra river with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd

Andreji , J , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Straňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(3), pp.146-156

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...