skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Poggi, Isabella xóa Tác giả/ người sáng tác: Vincze, Laura xóa Chủ đề: Political Debates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates

D’errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vincze, Laura

Journal on Multimodal User Interfaces, 11/2012, Vol.6(3-4), pp.163-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-012-0098-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D’errico, Francesca
  2. Vincze, Laura
  3. Poggi, I
  4. Vincze, L
  5. D'errico, Francesca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...