skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Lesaint, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three applications of aspect technology

C. Courbisd. Lesaintp. Mihailescu

BT Technology Journal, Jul 2006, Vol.24(3), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0089-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Software Product-Lines -- A Refinement-Oriented Generation Language

Lesaint, D ; Papamargaritis, G

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.162-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field workforce scheduling

Lesaint, D ; Voudouris, C ; Azarmi, N ; Alletson, I ; Laithwaite, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...