skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Nhan đề tạp chí: Journal On Migration And Human Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Abrego, Leisy ; Coleman, Mat ; Martínez, Daniel E ; Menjívar, Cecilia ; Slack, Jeremy

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.694-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Martinez, Daniel E.
  3. Coleman, Mat
  4. Martínez, Daniel E.
  5. Cecilia Menjívar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...