skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Vehviläinen-Julkunen, Katri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproductive and maternity health care services in Finland: perceptions and experiences of Somali-born immigrant women

Degni, Filio ; Suominen, Sakari B ; El Ansari, Walid ; Vehviläinen-Julkunen, Katri ; Essen, Birgitta

Ethnicity & Health, 04 May 2014, Vol.19(3), pp.348-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-7858 ; E-ISSN: 1465-3419 ; DOI: 10.1080/13557858.2013.797567

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication and Cultural Issues in Providing Reproductive Health Care to Immigrant Women: Health Care Providers’ Experiences in Meeting Somali Women Living in Finland

Degni, Filio ; Suominen, Sakari ; Essén, Birgitta ; El Ansari, Walid ; Vehviläinen-Julkunen, Katri

Journal of Immigrant and Minority Health, 2012, Vol.14(2), pp.330-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-011-9465-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Essen, Birgitta
  2. Vehvilainen-Julkunen, Katri
  3. Vehviläinen-Julkunen, Katri
  4. Degni, Filio
  5. El Ansari, Walid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...