skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Public Administration xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybridity in the Public Sector-Comparing Development Features in Municipalities in Japan and Norway

Christensen, Tom ; Yamamoto, Kiyoshi ; Aoyagi, Saizo

International Journal of Public Administration, 10 December 2018, Vol.41(16), pp.1404-1417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-0692 ; E-ISSN: 1532-4265 ; DOI: 10.1080/01900692.2018.1524410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aoyagi, Saizo
  2. Yamamoto, K.
  3. Christensen, T.
  4. Aoyagi, S.
  5. Christensen, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...