skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' eye gaze pattern in organization-based recommender interfaces

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.311-314

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943453

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing recommendation diversity with organization interfaces

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.347-350

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943462

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer decision patterns through eye gaze analysis

Castagnos, Sylvain ; Pu, Pearl

Proceedings of the 2010 workshop on eye gaze in intelligent human machine interaction, 07 February 2010, pp.78-85

ISBN: 9781605589992 ; ISBN: 1605589993 ; DOI: 10.1145/2002333.2002346

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative user study on rating vs. personality quiz based preference elicitation methods

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.367-372

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502702

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.22-31

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216308

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of two compound critiquing systems

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.317-320

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216356

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining preference-based search results through Bayesian filtering

Zhang, Jiyong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.294-297

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216350

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust building with explanation interfaces

Pu, Pearl ; Chen, Li

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.93-100

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111475

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Pearl
  2. Pu, P.
  3. Chen, L.
  4. Chen, Li
  5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...