skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microstructure characteristics of Ti–43Al alloy during twin-roll strip casting and heat treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure characteristics of Ti–43Al alloy during twin-roll strip casting and heat treatment

Xu, Mang ; Liu, Guo-Huai ; LI, Tian-Rui ; Wang, Bing-Xing ; Wang, Zhao-Dong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 05/2019, Vol.29(5), pp.1017-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(19)65010-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Zn addition on microstructure and mechanical properties of cast Mg-Gd-Y-Zr alloys

Ding, Zhi-Bing ; Zhao, Yu-Hong ; Lu, Ruo-Peng ; Yuan, Mei-Ni ; Wang, Zhi-Jun ; LI, Hui-Jun ; Hou, Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, April 2019, Vol.29(4), pp.722-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(19)64982-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication, microstructures and properties of SiCf/SiC composites prepared with two kinds of SiC fibers as reinforcements

Wang, Hong-Lei ; Zhou, Xin-Gui ; Peng, Shu-Ming ; Zhang, Hai-Bin ; Zhou, Xiao-Song

New Carbon Materials, April 2019, Vol.34(2), pp.181-187

ISSN: 1872-5805 ; E-ISSN: 1872-5805 ; DOI: 10.1016/S1872-5805(19)60010-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thermomechanical treatments on localized corrosion susceptibility and propagation mechanism of AA2099 Al–Li alloy

MA, Yan-Long ; Zhou, Xiao-Rong ; Meng, Xiao-Min ; Huang, Wei-Jiu ; Liao, Yi ; Chen, Xiao-Li ; Yi, Ya-Nan ; Zhang, Xin-Xin ; Thompson, G.E

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2016, Vol.26(6), pp.1472-1481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of 2024Al/Gr/SiC hybrid composites fabricated by vacuum hot pressing

Hu, Cheng-Jin ; Yan, Hong-Ge ; Chen, Ji-Hua ; Su, Bin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2016, Vol.26(5), pp.1259-1268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64226-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics evolution of 6009/7050 bimetal slab prepared by direct-chill casting process

Yan, Guang-Yuan ; Mao, Feng ; Chen, Fei ; Wu, Wei ; Cao, Zhi-Qiang ; Wang, Tong-Min ; LI, Ting-Ju

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, April 2016, Vol.26(4), pp.895-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64184-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature oxidation behavior of Ti(Al,Si)3 diffusion coating on γ-TiAl by cold spray

Wang, Ji-Qiang ; Kong, Ling-Yan ; LI, Tie-Fan ; Xiong, Tian-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, April 2016, Vol.26(4), pp.1155-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64214-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Cu content on microstructure and mechanical properties of thixoformed Al–Si–Cu–Mg alloys

Salleh, M.S ; Omar, M.Z

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3523-3538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63995-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical hydrogen storage properties of non-equilibrium Ti2–xMgxNi alloys

LI, Jia-Jia ; Zhou, Jun-Feng ; Zhao, Xiang-Yu ; Yang, Meng ; MA, Li-Qun ; Shen, Xiao-Dong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3729-3735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)64016-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of pre-strain and heat treatment on subsequent deformation behavior of extruded AZ31 Mg alloy

Chen, Hong-Bing ; Liu, Tian-Mo ; Lu, Li-Wei ; He, Jie-Jun ; Zhai, Yan-Bo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3604-3610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)64001-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existing form and harmful effects of sodium in Al–4.5%Cu alloy

Feng, Le ; Sun, Yi-Min ; Zhao, Xiao-Lin ; Wang, Ri-Ming ; Zhang, Kai ; Yang, Jin-Yue

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3553-3559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63998-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of heat-treated Ti–5Al–2Sn–2Zr–4Mo–4Cr

LI, Hui-Min ; LI, Miao-Quan ; Luo, Jiao ; Wang, Ke

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2015, Vol.25(9), pp.2893-2900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63915-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of welding heat input and post-welded heat treatment on hardness of stir zone for friction stir-welded 2024-T3 aluminum alloy

Chen, Yu ; Ding, Hua ; LI, Ji-Zhong ; Zhao, Jing-Wei ; Fu, Ming-Jie ; LI, Xiao-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2015, Vol.25(8), pp.2524-2532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63871-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of high vacuum die casting Mg–8Gd–3Y–0.4Zr magnesium alloy

Wang, Zhi-Qin ; Zhang, Bin ; LI, De-Jiang ; Fritzsch, Robert ; Zeng, Xiao-Qin ; Roven, Hans J ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3762-3768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63530-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of pitting corrosion of 7A60 aluminum alloy by EN and EIS techniques

Wang, Xue-Hui ; Wang, Ji-Hui ; Fu, Cong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3907-3916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63550-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–6Gd–3Y–0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting

LI, Sheng-Yong ; LI, De-Jiang ; Zeng, Xiao-Qin ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3769-3776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63531-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of TiN/cBN and TiC/diamond coated particles by titanium deposition process

Daoush, Walid M ; Park, Hee S ; Hong, Soon H

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2014, Vol.24(11), pp.3562-3570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63502-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hot working on microstructure and mechanical properties of TC11/Ti2AlNb dual-alloy joint welded by electron beam welding process

Qin, Chun ; Yao, Ze-Kun ; LI, Yu-Zhi ; Ning, Yong-Quan ; Guo, Hong-Zhen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2014, Vol.24(11), pp.3500-3508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63494-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thermal history on conversion of aluminate species in sodium aluminate solution

LI, Xiao-Bin ; Zhao, Dong-Feng ; Yang, Shuai-Shuai ; Wang, Dan-Qin ; Zhou, Qiu-Sheng ; Liu, Gui-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2014, Vol.24(10), pp.3348-3355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63476-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hot extrusion and heat treatment on microstructure of nickel-base superalloy

Liu, Chen-Ze ; Liu, Feng ; Huang, Lan ; Jiang, Liang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2014, Vol.24(8), pp.2544-2553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63381-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (188)
 2. Toàn văn trực tuyến (163)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (24)
 2. 2007đến2008  (43)
 3. 2009đến2010  (43)
 4. 2011đến2013  (52)
 5. Sau 2013  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (193)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 屠海令
 2. Null
 3. 丁文江
 4. Ding, Wen-Jiang
 5. Pan, Fu-Sheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...