skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于信息-物理-社会-思维融合空间的物联网科学技术体系研究
Cyber-physical-social-thinking space based science and technology framework for the Internet of Things

Ning, HuanSheng ; Liu, Hong

Science China Information Sciences, 2015, Vol.58(3), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-014-5209-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil and gas cooperation between China and Central Asia in an environment of political and resource competition

Hu, Bin

Petroleum Science, 2014, Vol.11(4), pp.596-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5107 ; E-ISSN: 1995-8226 ; DOI: 10.1007/s12182-014-0377-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three aspects on solving queuing service system in Shanghai world expo

Gu, Jifa ; Xu, Shanying ; Fang, Yong ; Shi, Kan ; Lv, Benfu ; Peng, Geng ; Wang, Bo ; Song, Li ; Xie, Rong

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2013, Vol.22(3), pp.340-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-013-5223-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence path and effect of climate change on geopolitical pattern

Wang, Limao ; Gu, Mengchen ; Li, Hongqiang

Journal of Geographical Sciences, 2012, Vol.22(6), pp.1117-1130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-637X ; E-ISSN: 1861-9568 ; DOI: 10.1007/s11442-012-0986-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dilemma for feudal China: To launch a copyright scheme in the late 19^sup th^ century

Qu, Sanqiang

Frontiers of Law in China, Sep 2010, Vol.5(3), pp.319-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16733428 ; DOI: 10.1007/s11463-010-0101-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Research Agenda for Understanding Transboundary Ecosystem Changes and Eco-security in Southwestern China - Research Agenda for Understanding Transboundary Ecosystem Changes and Eco-security in Southwestern China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Agenda for Understanding Transboundary Ecosystem Changes and Eco-security in Southwestern China - Research Agenda for Understanding Transboundary Ecosystem Changes and Eco-security in Southwestern China

LIU ; Jiang ; HE ; Daming ; LIU;Jiang;HE;Daming

山地科学学报:英文版 - Journal of Mountain Science, 2006, Vol.3(1), pp.81-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Limao
 2. Ning, Huansheng
 3. Liu, Jiang
 4. Fang, Yong
 5. Gu, MC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...