skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Tác giả/ người sáng tác: Kakuda, Shinichi xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength

Saikaew, Pipop ; Chowdhury, A.F.M. Almas ; Fukuyama, Mai ; Kakuda, Shinichi ; Carvalho, Ricardo M. ; Sano, Hidehiko

Journal of Dentistry, April 2016, Vol.47, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...