skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced converter sludge utilization technologies for the recovery of valuable elements: A review

Wang, Yaozu ; Liu, Zhengjian ; Zhang, Jianliang ; Mao, Rui ; Zhang, Yapeng

Journal of Hazardous Materials, 5 January 2020, Vol.381, p.120902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly efficient separation and extraction of vanadium from a multi-impurity leachate of vanadium shale using tri-n-octylmethylammonium chloride

Luo, Dashuang ; Huang, Jing ; Zhang, Yimin ; Liu, Hong ; Hu, Pengcheng

Separation and Purification Technology, 2 January 2020, Vol.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2019.115842

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of ibuprofen in soil systems by persulfate activated with pyrophosphate chelated Fe(II)

Liu, Yankun ; Zhang, Yao ; Wang, Boji ; Wang, Shiyong ; Liu, Min ; Wu, Yanlin ; Lu, Lanlan ; Ren, Hang ; Li, Hongjing ; Dong, Wenbo ; Qadeer, Abdul

Chemical Engineering Journal, 1 January 2020, Vol.379, p.122145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; DOI: 10.1016/j.cej.2019.122145

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The adsorption behavior of metals in aqueous solution by microplastics effected by UV radiation

Wang, Qiongjie ; Zhang, Yong ; Wangjin, Xiaoxue ; Wang, Yulai ; Meng, Guanhua ; Chen, Yihua

Journal of Environmental Sciences, January 2020, Vol.87, pp.272-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/j.jes.2019.07.006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of water-driven changes in rice rhizosphere on Cd lability in three soils with different pH

Wang, Jinjin ; Li, Dongqin ; Lu, Qin ; Zhang, Yulong ; Xu, Huijuan ; Wang, Xueli ; Li, Yongtao

Journal of Environmental Sciences, January 2020, Vol.87, pp.82-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/j.jes.2019.05.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hygroscopicity measurement of sodium carbonate, β-alanine and internally mixed β-alanine/Na2CO3 particles by ATR-FTIR

Yang, Ping ; Yang, Hui ; Wang, Na ; Du, Chunyun ; Pang, Shufeng ; Zhang, Yunhong

Journal of Environmental Sciences, January 2020, Vol.87, pp.250-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/j.jes.2019.07.002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation and Experimental Research on Microstructural Evolution During Compact Hot Extrusion of Heavy Caliber Thick-Wall Pipe

Jia, Lu ; Li, Yongtang ; Hui, Tianjing ; Zhang, Yang

Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2019, Vol.32(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9345 ; E-ISSN: 2192-8258 ; DOI: 10.1186/s10033-019-0316-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformations of biomass-based levulinate ester into γ-valerolactone and pyrrolidones using carbon nanotubes-grafted N-heterocyclic carbene ruthenium complexes

Shen, Qiujuan ; Zhang, Yi ; Zhang, Yiping ; Tan, Shaozao ; Chen, Jinzhu

Journal of Energy Chemistry, December 2019, Vol.39, pp.29-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4956 ; DOI: 10.1016/j.jechem.2019.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving chloride ion penetration resistance of cement mortar by strong base anion exchange resin

Zhao, Peng ; Zhou, Linlin ; Bai, Min ; Feng, Lei ; Jing, Minghai ; Wang, Zhaofeng ; Zhang, Yukun

Construction and Building Materials, 30 November 2019, Vol.226, pp.483-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.282

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of carbonization temperature on the Pb(II) adsorption by wheat straw-derived biochar and related mechanism

Cao, Yaoyao ; Shen, Guanghui ; Zhang, Yang ; Gao, Chongfeng ; Li, Yanfei ; Zhang, Peizhen ; Xiao, Weihua ; Han, Lujia

Science of the Total Environment, 20 November 2019, Vol.692, pp.479-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.102

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a novel bio-inspired cement-based composite material to improve the fire resistance of engineering structures

Zhang, Tong ; Zhang, Yao ; Xiao, Ziqi ; Yang, Zhenglong ; Zhu, Hehua ; Ju, J. Woody ; Yan, Zhiguo

Construction and Building Materials, 20 November 2019, Vol.225, pp.99-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.121

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional combustion modelling and experimental research on oil shale semicoke

Huang, Yiqun ; Zhang, Man ; Deng, Boyu ; Kong, Hao ; Zhang, Yanjun ; Lyu, Junfu ; Yang, Hairui ; Jin, Yan

Fuel, 15 November 2019, Vol.256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-2361 ; DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115891

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of Clusterin suppresses Cr(VI)-induced premature senescence through activation of PI3K/AKT pathway

Zhang, Yujing ; Zhang, Yiyuan ; Xiao, Yuanyuan ; Zhong, Caigao ; Xiao, Fang

Ecotoxicology and Environmental Safety, 15 November 2019, Vol.183, p.109465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geopolymer, green alkali activated cementitious material: Synthesis, applications and challenges

Wu, Yanguang ; Lu, Bowen ; Bai, Tao ; Wang, Hao ; Du, Feipeng ; Zhang, Yunfei ; Cai, Lu ; Jiang, Can ; Wang, Wenjun

Construction and Building Materials, 10 November 2019, Vol.224, pp.930-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.112

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined system of microwave-functionalized rice husk and poly-aluminium chloride for trace cadmium-contaminated source water purification: Exploration of removal efficiency and mechanism

Qu, Jianhua ; Meng, Xianlin ; Zhang, Ying ; Meng, Qingjuan ; Tao, Yue ; Hu, Qi ; Jiang, Xingying ; You, Hong ; Shoemaker, Christine A.

Journal of Hazardous Materials, 5 November 2019, Vol.379, p.120804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amino modification of rice straw-derived biochar for enhancing its cadmium (II) ions adsorption from water

Zhang, Yaping ; Yue, Xiupeng ; Xu, Weiwei ; Zhang, Huiyan ; Li, Fei

Journal of Hazardous Materials, 5 November 2019, Vol.379, p.120783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct preparation of efficient catalyst for oxygen evolution reaction and high-purity Li2CO3 from spent LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 batteries

Yang, Yongxia ; Yang, Hailun ; Cao, Hongbin ; Wang, Zhonghang ; Liu, Chunwei ; Sun, Yong ; Zhao, He ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Journal of Cleaner Production, 1 November 2019, Vol.236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.07.051

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface modification and selective flotation of waste plastics for effective recycling——a review

Wang, Hui ; Zhang, Yingshuang ; Wang, Chonqing

Separation and Purification Technology, 1 November 2019, Vol.226, pp.75-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2019.05.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the products obtained by pyrolysis of oil sludge with steel slag in a continuous pyrolysis-magnetic separation reactor

Song, Qiang ; Zhao, Hongyu ; Jia, Jinwei ; Zhang, Fan ; Wang, Zhipu ; Lv, Wen ; Yang, Li ; Zhang, Wei ; Zhang, Yi ; Shu, Xinqian

Fuel, 1 November 2019, Vol.255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-2361 ; DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115711

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A paper-based microfluidic analytical device combined with home-made SPE column for the colorimetric determination of copper(II) ion

Wu, Qijun ; He, Jiaqi ; Meng, Hu ; Wang, Yu ; Zhang, Yu ; Li, Hui ; Feng, Liang

Talanta, 1 November 2019, Vol.204, pp.518-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2019.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.095)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (41)
 2. 1993đến1998  (136)
 3. 1999đến2004  (230)
 4. 2005đến2011  (1.623)
 5. Sau 2011  (7.151)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. China  (629)
 2. Catalysis  (531)
 3. Adsorption  (523)
 4. Alloys  (504)
 5. Microstructure  (469)
 6. Cadmium  (366)
 7. Lead  (292)
 8. Kinetics  (244)
 9. Electrochemistry  (224)
 10. Silicon  (211)
 11. Toxicity  (203)
 12. Organic Chemistry  (146)
 13. Batteries  (140)
 14. Oxidative Stress  (138)
 15. Activation Energy  (115)
 16. Pyrolysis  (109)
 17. Heavy Metal  (86)
 18. Synergistic Effect  (55)
 19. Biochar  (52)
 20. Sediment  (45)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Zhang, Yan  (555)
 2. Wang, Y.  (519)
 3. Zhang, Yong  (507)
 4. Zhang, Yi  (459)
 5. Zhang, Yu  (452)
 6. Zhang, Yl  (429)
 7. Zhang, Ying  (428)
 8. Liu, Y.  (413)
 9. Wang, J.  (362)
 10. Zhang, J.  (313)
 11. Zhang, Yue  (283)
 12. Zhang, Yang  (253)
 13. Liu, X.  (246)
 14. Zhang, Yun  (117)
 15. Zhang, Yao  (111)
 16. Liu, C.  (99)
 17. Liu, Yang  (63)
 18. Zhang, Yanghuan  (59)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.184)
 2. Chinese  (217)
 3. Japanese  (35)
 4. Portuguese  (4)
 5. Spanish  (4)
 6. French  (3)
 7. Italian  (2)
 8. Russian  (1)
 9. German  (1)
 10. Norwegian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yan
 3. Wang, Y.
 4. Zhang, Yong
 5. Zhang, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...