skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Schreiber, Falk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioVis Explorer: A visual guide for biological data visualization techniques

Kerren, Andreas ; Kucher, Kostiantyn ; Li, Yuan-Fang ; Schreiber, Falk

PloS one, 2017, Vol.12(11), pp.e0187341 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29091942 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMAS-DW: A comprehensive transcriptomics, metabolomics, ionomics, proteomics and phenomics data resource for maize

Colmsee, Christian ; Mascher, Martin ; Czauderna, Tobias ; Hartmann, Anja ; Schlüter, Urte ; Zellerhoff, Nina ; Schmitz, Jessica ; Bräutigam, Andrea ; Pick, Thea ; Alter, Philipp ; Gahrtz, Manfred ; Witt, Sandra ; Fernie, Alisdair ; Börnke, Frederik ; Fahnenstich, Holger ; Bucher, Marcel ; Dresselhaus, Thomas ; Weber, Andreas Pm ; Schreiber, Falk ; Scholz, Uwe ; Sonnewald, Uwe

BMC Plant Biology, 2012, Vol.12, p.245 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2229-12-245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel developments of the MetaCrop information system for facilitating systems biological approaches

Hippe, Klaus ; Colmsee, Christian ; Czauderna, Tobias ; Grafahrend-Belau, Eva ; Junker, Björn H ; Klukas, Christian ; Scholz, Uwe ; Schreiber, Falk ; Weise, Stephan

Journal of integrative bioinformatics, 25 March 2010, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 20375443 Version:1 ; DOI: 10.2390/biecoll-jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schreiber, Falk
  2. Colmsee, Christian
  3. Scholz, Uwe
  4. Czauderna, Tobias
  5. Grafahrend-Belau, Eva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...