skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Japanese xóa Tất cả các phiên bản Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tất cả các phiên bản Galaxies: Individual (Ngc 4125) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Dust and PAHs in the Hot Plasma of the Elliptical Galaxy NGC 4125 Revealed with AKARI and Spitzer Space Telescope

Kaneda, Hidehiro ; Ishihara, Daisuke ; Onaka, Takashi ; Suzuki, Toyoaki ; Mori, Tatsuya ; Oyabu, Shinki ; Yamagishi, Mitsuyoshi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2011, Vol. 63(3), pp.601-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/63.3.601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ishihara, Daisuke
  2. Yamagishi, Mitsuyoshi
  3. Oyabu, S.
  4. Takashi Onaka
  5. Ishihara, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...