skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intelligent Human Computer Interaction : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Human Computer Interaction : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, proceedings

Horain, Patrick ; Achard, Catherine ; Mallem, Malik; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319720371 ; ISBN: 3319720376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities

Nyhan, Julianne ; Flinn, Andrew

Series ISSN: 2195-9056 ; ISBN: 978-3-319-20169-6 ; E-ISBN: 978-3-319-20170-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-20170-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Embedded Firmware Solutions: Development Best Practices for the Internet of Things
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded Firmware Solutions: Development Best Practices for the Internet of Things

Sun, Jiming ; Jones, Marc ; Reinauer, Stefan ; Zimmer, Vincent

ISBN: 978-1-4842-0071-1 ; E-ISBN: 978-1-4842-0070-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-0070-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
GUI Design for Android Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Design for Android Apps

Ryan Cohen ; Tao Wang

ISBN: 9781484203835 ; ISBN: 9781484203828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Android Application Development for the Intel ® Platform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android Application Development for the Intel ® Platform

Cohen, Ryan ; Wang, Tao

ISBN: 978-1-4842-0101-5 ; E-ISBN: 978-1-4842-0100-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-0100-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Learn BlackBerry 10 App Development: A Cascades-Driven Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn BlackBerry 10 App Development: A Cascades-Driven Approach

Ludin, Anwar

ISBN: 978-1-4302-6157-5 ; E-ISBN: 978-1-4302-6158-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6158-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Platform Embedded Security Technology Revealed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platform Embedded Security Technology Revealed

Ruan, Xiaoyu

ISBN: 978-1-4302-6571-9 ; E-ISBN: 978-1-4302-6572-6 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6572-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Building the Infrastructure for Cloud Security: A Solutions view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the Infrastructure for Cloud Security: A Solutions view

Yeluri, Raghu ; Castro-Leon, Enrique

ISBN: 978-1-4302-6145-2 ; E-ISBN: 978-1-4302-6146-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6146-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Optimizing HPC Applications with Intel ® Cluster Tools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing HPC Applications with Intel ® Cluster Tools

Supalov, Alexander ; Semin, Andrey ; Klemm, Michael ; Dahnken, Christopher

ISBN: 978-1-4302-6496-5 ; E-ISBN: 978-1-4302-6497-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6497-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Everything
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Everything

daCosta, Francis

ISBN: 978-1-4302-5740-0 ; E-ISBN: 978-1-4302-5741-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-5741-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Michael R. Berthold

ISBN: 9783642318290 ; ISBN: 9783642318306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (6)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Tao
 2. Tao Wang
 3. Cohen, Ryan
 4. Ruan, Xiaoyu
 5. Ludin, Anwar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...