skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa Tất cả các phiên bản International Relations; International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKEY'S MEDIATION: CRITICAL REFLECTIONS FROM THE FIELD

Davutoglu, Ahmet

Middle East Policy, Spring 2013, Vol.20(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICA AND THE REGIONAL POWERS IN A TRANSFORMING MIDDLE EAST

Gause, F ; Lustick, Ian

Middle East Policy, Summer 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blair's War on Terror: Selling Intervention to Middle England

Holland, Jack

The British Journal of Politics and International Relations, February 2012, Vol.14(1), pp.74-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856X.2011.00469.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap Talk Diplomacy, Voluntary Negotiations, and Variable Bargaining Power1

Ramsay, Kristopher W.

International Studies Quarterly, December 2011, Vol.55(4), pp.1003-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00687.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Japanese and Chinese security policies in East Asia and implications for regional stability.(Report)

Atanassova - Cornelis, Elena

Asian Politics & Policy, July-Sept, 2010, Vol.2(3), p.395(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-0779

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Institutions: Can Partnership be Engineered?

Peterson, John ; Steffenson, Rebecca

The British Journal of Politics and International Relations, February 2009, Vol.11(1), pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856x.2008.00355.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Declining Theoretical and Practical Utility of ‘Bandwagoning’: American Hegemony in the Age of Terror

Beeson, Mark

The British Journal of Politics and International Relations, November 2007, Vol.9(4), pp.618-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856x.2007.00271.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Interests, British Acquiescence and the Invasion of Cyprus

Mallinson, William

The British Journal of Politics and International Relations, August 2007, Vol.9(3), pp.494-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/j.1467-856x.2006.00254.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Not Invade North Korea? Threats, Language Games, and U.S. Foreign Policy.(Author Abstract)

Koch, Howard

International Studies Quarterly, Dec, 2004, Vol.48(4), p.805-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Revisiting Nomura's Diplomacy:. Ambassador Nomura's Role in the Japanese-American Negotiations, 1941
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Nomura's Diplomacy:. Ambassador Nomura's Role in the Japanese-American Negotiations, 1941

Mauch, Peter

Diplomatic History, 06/2004, Vol.28(3), pp.353-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7709.2004.00416.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq

Katz, Mark N.

Middle East Policy, 09/2003, Vol.10(3), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-4967.00116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (2)
 3. 2007đến2008  (2)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Howard, Peter
 2. Beeson, Mark
 3. Atanassova‐Cornelis, Elena
 4. Mauch, Peter
 5. Lustick, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...