skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Yuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial Community Dynamics and Taxa-Time Relationships within Two Activated Sludge Bioreactors

Wang, Yulin ; Wang, Xiaohui ; Li, Yuan ; Du, Zhize

PLoS One, Mar 2014, Vol.9(3), p.e90175 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yulin Wang
  2. Wang, Yulin
  3. He, Yiqun
  4. Yuan Li
  5. Xiaohui Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...