skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Object-Oriented Frameworks-based Architecture for Decision Support Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Object-Oriented Frameworks-based Architecture for Decision Support Systems

Becker, Karin ; Bodart, François

CLEI Electronic Journal, 06/01/1998, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-5000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19153/cleiej.1.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 12/2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/isre.12.4.384.9702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Eurographics,

ISBN: 9783709174913 ; ISBN: 3709174910 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-7491-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARBAS: A Formal Language to Support Argumentation in Network-Based Organizations

Bui, Tung X ; Bodart, François ; Ma, Pai-Chun

Journal of Management Information Systems, 01 December 1997, Vol.14(3), pp.223-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.1080/07421222.1997.11518181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings

Rolland, Colette ; Bodart, François ; Cauvet, Corine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540477358 ; ISBN: 3540477357 ; DOI: 10.1007/3-540-56777-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...