skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种三级等推力液压千斤顶
Thrust hydraulic jack such as third grade

MA Yunzheng ; Xin Hanwen ; Wu Huaiqi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于矩阵选通TR组件幅相的测试方法
Method for testing amplitude and phase of TR module based on matrix gating

Tan Bo ; Zhang Jie ; Zhang Jing ; Zhang Wenbao ; Wu Huaiqi ; Zhang Shaohua ; Yan Weiqin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种顶管机向前探测分析前方段距离地质结构的装置
One section device apart from geological structure in analysis place ahead is surveyed forward to pipe pushing jack

Tang Fei ; Liu Xiaobo ; MA Yunzheng ; Wu Huaiqi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种内置传感器油缸
Built -in sensor hydro -cylinder

Tang Suwen ; Wu Huaiqi ; MA Yunzheng ; Liu Xiaobo

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种内置传感器油缸
Oil cylinder with built-in sensor

Tang Suwen ; Wu Huaiqi ; MA Yunzheng ; Liu Xiaobo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu Huaiqi
  2. MA Yunzheng
  3. Liu Xiaobo
  4. Tang Suwen
  5. Xin Hanwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...