skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for payments

Ahn, Charles ; Dicker, George R ; Van Os, Marcel ; Caro, Pablo F ; Tucker, Brian ; Yerkes, Giancarlo ; Federighi, Craig M ; Adams, Chris ; Lee, Woo-Ram

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for payments

Ahn, Charles ; Dicker, George R ; Van Os, Marcel ; Caro, Pablo F ; Tucker, Brian ; Yerkes, Giancarlo ; Federighi, Craig M ; Adams, Chris ; Lee, Woo-Ram

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for payments

Ahn, Charles ; Dicker, George R ; Van Os, Marcel ; Caro, Pablo F ; Tucker, Brian ; Yerkes, Giancarlo ; Federighi, Craig M ; Adams, Chris ; Lee, Woo-Ram

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Ahn Charles ; Dicker George R ; Van Os Marcel ; Caro Pablo F ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Chris ; Lee, Woo Ram

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable display device with graphical user interface

Akana Jody ; Andre Bartley K ; Anzures Freddy ; Bataillou Jeremy ; Chaudhri Imran ; Coster Daniel J ; De Iuliis Daniele ; Hankey M. Evans ; Hoenig Julian ; Howarth Richard P ; Ive Jonathan P ; Kerr Duncan Robert ; Nishibori Shin ; Ording Bas ; Rohrbach Matthew Dean ; Russell-Clarke Peter ; Sepulveda Raymond ; Stringer Christopher J ; Van Os Marcel ; Whang Eugene Antony ; Zörkendörfer RICO

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable display device with graphical user interface

Akana Jody ; Andre Bartley K ; Anzures Freddy ; Chaudhri Imran ; Coster Daniel J ; De Iuliis Daniele ; Hankey Evans ; Howarth Richard P ; Ive Jonathan P ; Jobs Steve ; Kerr Duncan Robert ; Nishibori Shin ; Ording Bas ; Rohrbach Matthew Dean ; Russell-Clarke Peter ; Sepulveda Raymond ; Stringer Christopher J ; Van Os Marcel ; Whang Eugene Antony ; Zorkendorfer RICO

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable display device with graphical user interface

Akana Jody ; Andre Bartley K ; Anzures Freddy ; Chaudhri Imran ; Coster Daniel J ; De Iuliis Daniele ; Hankey M. Evans ; Howarth Richard P ; Ive Jonathan P ; Jobs Steve ; Kerr Duncan Robert ; Nishibori Shin ; Ording Bas ; Rohrbach Matthew Dean ; Russell-Clarke Peter ; Sepulveda Raymond ; Stringer Christopher J ; Van Os Marcel ; Whang Eugene Antony ; Zörkendörfer RICO

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device with graphical user interface

Akana Jody ; Andre Bartley K ; Bataillou Jeremy ; Chaudhri Imran ; Coster Daniel J ; De Iuliis Daniele ; Hankey M. Evans ; Howarth Richard P ; Ive Jonathan P ; Jobs Steve ; Kerr Duncan Robert ; Nishibori Shin ; Rohrbach Matthew Dean ; Russell-Clarke Peter ; Stringer Christopher J ; Van Os Marcel ; Whang Eugene Antony ; Zorkendorfer RICO

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Akana, Jody ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher ; Ive, Jonathan P ; Jon, Tiffany ; Karunamuni, Chanaka ; Lemay, Stephen O ; van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Akana Jody ; Chaudhri Imran ; Jon Tiffany ; Karunamuni Chanaka ; Lemay Stephen O ; van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Akana Jody ; Chaudhri Imran ; Jon Tiffany ; Karunamuni Chanaka ; Lemay Stephen O ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Akana Jody ; Chaudhri Imran ; Jon Tiffany ; Lemay Stephen O ; van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Anton, Peter ; Patton, Jennifer ; van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Anton Peter ; Patton Jennifer ; van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking a device by performing gestures on an unlock image

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device with interface reconfiguration mode

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device with interface reconfiguration mode

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device with interface reconfiguration mode

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking a device by performing gestures on an unlock image

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking a device by performing gestures on an unlock image

Anzures, Freddy A ; Chaudhri, Imran ; Christie, Greg ; Forstall, Scott ; Lemay, Stephen O ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2007  (38)
 3. 2008đến2010  (236)
 4. 2011đến2014  (477)
 5. Sau 2014  (712)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.427)
 2. French  (304)
 3. German  (155)
 4. Chinese  (101)
 5. Korean  (57)
 6. Japanese  (18)
 7. Spanish  (3)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Os, Marcel
 2. Van Os Marcel
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Lemay Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...