skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Work: A Praxeology of Making and Maintaining Nations

Surak, Kristin

Archives Européennes de Sociologie, Aug 2012, pp.171-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583 ; DOI: 10.1017/S0003975612000094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Selling Tea to Selling Japaneseness: Symbolic Power and the Nationalization of Cultural Practices

Surak, Kristin

Archives Européennes de Sociologie, Aug 2011, pp.175-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration industry and developmental states in East Asia

Surak, Kristin

The migration industry and the commercialization of international migration, pp. 87-107

ISSN: ; ISBN: 978-0-415-62378-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Serious about relocating from Trump's America? Here are your options

Surak, Kristin

The Washington Post, Nov 15, 2016

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Women, Class and the Tea Ceremony: The Voices of Tea Practitioners in Northern Japan. Japan Anthropology Workshop Series.(Book review)

Surak, Kristin

Pacific Affairs, Sept, 2011, Vol.84(3), p.580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora without Homeland: Being Korean in Japan.(Book review)

Surak, Kristin

Pacific Affairs, Dec, 2010, Vol.83(4), p.797(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Surak, Kristin
  2. Surak, K.
  3. Kristin Surak
  4. Chiba, Kaeko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...