skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ прядения льняного пенькового и др. волокон

Alekseev N.A ; Petrov G.S ; Samojlov P.I

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обработки волокон при прядении льна, джута и др. лубовых волокон

Alekseev N.L ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки сульфоновых кислот

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продукта конденсации фенола с формальдегидом

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очищения нафтеновых кислот

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения оксикислот из кислот, полученных из оксидированных нефтяных и минеральных масел

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения кислот и нейтральных оксидированных нефтяных масел

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения кислот окислением углеводородных масел воздухом или содержащими кислород газами

Danilovich A.I ; Petrov G.S ; Rabinovich A.Yu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ отделения карбоновых кислот от лактонов, полученных окислением углеводородных масел

Danilovich A.I ; Petrov G.S ; Rabinovich A.Yu

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения оксикислот и карбоновых кислот из окисленных кислородом углеводородных масел

Danilovich A.I ; Petrov G.S ; Rabinovich A.Yu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления эмульсионных препаратов

Krasnovskij V.R ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ изготовления изделий из продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Lisev V.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ изготовления изделий из продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov A.K ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обмыливания жиров и жирных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения пластических масс

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфоновых кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ окрашивания в черный цвет продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения пластических масс

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (91)
 2. 1950đến1983  (2)
 3. 1984đến1984  (1)
 4. 1985đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (93)
 2. Bài báo  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (94)
 2. English  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Danilovich A.I
 3. Petrov, G.S
 4. Vecher, A.A
 5. Rabinovich A.Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...