skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the schedule of conditions and website evaluation on the conformity effect through constraints management and usability quality of web pages

Fouquereau, N. ; Chevalier, A.

Revue europeenne de psychologie appliquee, July, 2014, Vol.64(4), p.195(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1162-9088

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chevalier, A.
  2. Fouquereau, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...