skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture-speech mismatch and mechanisms of learning: what the hands reveal about a child's state of mind

Alibali, M W ; Goldin-Meadow, S

Cognitive psychology, October 1993, Vol.25(4), pp.468-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0285 ; PMID: 8243044 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Changes Thought by Grounding It in Action

Beilock, S.L ; Goldin-Meadow, S

Psychological Science, November 2010, Vol.21(11), pp.1605-1610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797610385353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Quality of early parent input predicts child vocabulary 3 years later
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of early parent input predicts child vocabulary 3 years later

Cartmill, E. A. ; Armstrong, B. F. ; Gleitman, L. R. ; Goldin-Meadow, S. ; Medina, T. N. ; Trueswell, J. C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/09/2013, Vol.110(28), pp.11278-11283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1309518110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A word in the hand: action, gesture and mental representation in humans and non-human primates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A word in the hand: action, gesture and mental representation in humans and non-human primates

Cartmill, E. A. ; Beilock, S. ; Goldin-Meadow, S.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 01/12/2012, Vol.367(1585), pp.129-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2011.0162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mismatch between gesture and speech as an index of transitional knowledge

Church, R B ; Goldin-Meadow, S

Cognition, June 1986, Vol.23(1), pp.43-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 3742990 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of learning two languages on levels of metalinguistic awareness

Galambos, S J ; Goldin-Meadow, S

Cognition, January 1990, Vol.34(1), pp.1-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 2302940 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge conveyed in gesture is not tied to the hands

Garber, P ; Alibali, M W ; Goldin-Meadow, S

Child development, February 1998, Vol.69(1), pp.75-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 9499558 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Widening the lens: what the manual modality reveals about language, learning and cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Widening the lens: what the manual modality reveals about language, learning and cognition

Goldin-Meadow, S.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 09/19/2014, Vol.369(1651), pp.20130295-20130295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Watching language grow
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow

Goldin-Meadow, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/15/2005, Vol.102(7), pp.2271-2272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0500166102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study in human capacities

Goldin-Meadow, S

Science (New York, N.Y.), 12 May 1978, Vol.200(4342), pp.649-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17812701 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond words: the importance of gesture to researchers and learners

Goldin-Meadow, S

Child development, 2000, Vol.71(1), pp.231-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10836578 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What children contribute to language-learning

Goldin-Meadow, S

Science progress, 1999, Vol.82 ( Pt 1), pp.89-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8504 ; PMID: 10445008 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow in the manual modality: nominals, predicates, and handshapes

Goldin-Meadow, S ; Brentari, D ; Coppola, M ; Horton, L ; Senghas, A

Cognition, March 2015, Vol.136, pp.381-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 25546342 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.11.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow in the manual modality: Nominals, predicates, and handshapes

Goldin-Meadow, S. ; Brentari, D. ; Coppola, M. ; Horton, L. ; Senghas, A.

Cognition, 2015, Vol.136, p.381(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouns and verbs in a self-styled gesture system: what's in a name?

Goldin-Meadow, S ; Butcher, C ; Mylander, C ; Dodge, M

Cognitive psychology, December 1994, Vol.27(3), pp.259-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0285 ; PMID: 7828423 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of language-like communication without a language model

Goldin-Meadow, S ; Feldman, H

Science (New York, N.Y.), 22 July 1977, Vol.197(4301), pp.401-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 877567 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressing Generic Concepts with and without a Language Model

Goldin-Meadow, S ; Gelman, S.A ; Mylander, C

Cognition, June 2005, Vol.96(2), p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2004.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestural communication in deaf children: noneffect of parental input on language development

Goldin-Meadow, S ; Mylander, C

Science (New York, N.Y.), 22 July 1983, Vol.221(4608), pp.372-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 6867713 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestural communication in deaf children: the effects and noneffects of parental input on early language development

Goldin-Meadow, S ; Mylander, C

Monographs of the Society for Research in Child Development, 1984, Vol.49(3-4), pp.1-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-976X ; PMID: 6537463 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resilience of combinatorial structure at the word level: morphology in self-styled gesture systems

Goldin-Meadow, S ; Mylander, C ; Butcher, C

Cognition, September 1995, Vol.56(3), pp.195-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 7554795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (4)
 2. 1986đến1994  (4)
 3. 1995đến1999  (4)
 4. 2000đến2008  (10)
 5. Sau 2008  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goldin-Meadow, S.
 2. Goldin-Meadow, Susan
 3. Susan Goldin-Meadow
 4. Goldin - Meadow, Susan
 5. Mylander, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...