skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoinactivation effect of eosin methylene blue and chlorophyllin sodium-copper against Staphylococcus aureus and Escherichia coli

Caires, Cynthia S A ; Leal, Cassia R B ; Ramos, Carlos A N ; Bogo, Danielle ; Lima, Alessandra R ; Arruda, Eduardo J ; Oliveira, Samuel L ; Caires, Anderson R L ; Nascimento, Valter A

Lasers in medical science, July 2017, Vol.32(5), pp.1081-1088 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1435-604X ; PMID: 28429192 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10103-017-2210-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Eosin-Methylene Blue as a Photosensitizer for Larval Control of by a Photodynamic Process

Lima, Alessandra R ; Silva, Cicera M ; Caires, Cynthia S A ; Prado, Esmael D ; Rocha, Luciana R P ; Cabrini, Isaias ; Arruda, Eduardo J ; Oliveira, Samuel L ; Caires, Anderson R L

Insects, 30 August 2018, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2075-4450 ; PMID: 30200177 Version:1 ; DOI: 10.3390/insects9030109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti

Rodrigues, Thiago A.D. ; Arruda, Eduardo J. De ; Fernandes, Magda F. ; Carvalho, Claudio T. De ; Lima, Alessandra R. ; Cabrini, Isaías

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 2017, Vol.89(3 suppl), pp.2273-2280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-3765 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201720160775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lima, Alessandra R.
  2. Lima, Ar
  3. Oliveira, Samuel L
  4. Arruda, Eduardo
  5. Caires, Anderson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...