skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Teknik Och Teknologier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Frequent Patterns in Evolving Graphs

Aslay, Cigdem ; Nasir, M. Anis U. ; Morales, Gianmarco De Francisci ; Gionis, Aristides

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Probabilistic Semi-Supervised Approach to Multi-Task Human Activity Modeling

Bütepage, Judith ; Kjellström, Hedvig ; Kragic, Danica

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Knowledge Transfer in Learning Under Privileged Information Framework

Gauraha, Niharika ; Söderdahl, Fabian ; Spjuth, Ola

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Frequent Patterns in Evolving Graphs

Nasir, M. Anis U. ; Aslay, Cigdem ; Morales, Gianmarco De Francisci ; Gionis, Aristides

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load Balancing for Skewed Streams on Heterogeneous Clusters

Nasir, Muhammad Anis Uddin ; Horii, Hiroshi ; Serafini, Marco ; Kourtellis, Nicolas ; Raymond, Rudy ; Girdzijauskas, Sarunas ; Osogami, Takayuki

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARTIAL KEY GROUPING: Load-Balanced Partitioning of Distributed Streams

Nasir, Muhammad Anis Uddin ; Morales, Gianmarco De Francisci ; Garcia-Soriano, David ; Kourtellis, Nicolas ; Serafini, Marco

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Representation Learning Using RandomWalks for Dynamic Graphs

Peiro Sajjad, Hooman ; Docherty, Andrew ; Tyshetskiy, Yuriy

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Task-Parallel Solution of the Triangular Sylvester Equation

Schwarz, Angelika Beatrix ; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...