skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Simbelis, Vygandas xóa Chủ đề: Teknik Och Teknologier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delete by Haiku: Poetry from Old SMS Messages

Simbelis, Vygandas

2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Arts Session: TEI ArtsTEI 2018, Tangible, Embedded Interactions, March 18–21, 2018, Stockholm, Sweden, 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders

2018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...