skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Parameter Estimation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series modeling by a regression approach based on a latent process

Chamroukhi, Faicel ; Samé, Allou ; Govaert, Gérard ; Aknin, Patrice; Govaert, Gérard (Editor)

Neural Networks, 08 August 2009, Vol.22, pp.593-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2009.06.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-invasive tracking of peripheral ventilatory response to carbon dioxide

Khoo, Michael C.K

International Journal of Bio-Medical Computing, 1989, Vol.24(4), pp.283-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7101 ; DOI: 10.1016/0020-7101(89)90023-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor Growth Modeling: Parameter estimation with Maximum Likelihood methods

Patmanidis, Spyridon ; Charalampidis, Alexandros C ; Kordonis, Ioannis ; Mitsis, Georgios D ; Papavassilopoulos, George P; Jonchère, Laurent (Editor)

Computer Methods and Programs in Biomedicine, July 2018, Vol.160, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2018.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velocity-based cardiac contractility personalization from images using derivative-free optimization

Wong, Ken C.L ; Sermesant, Maxime ; Rhode, Kawal ; Ginks, Matthew ; Aldo Rinaldi, C ; Razavi, Reza ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas; Sermesant, Maxime (Editor)

Journal of mechanical behavior of biomedical materials, March 2015, Vol.43, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-6161 ; E-ISSN: 1878-0180 ; DOI: 10.1016/j.jmbbm.2014.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Rhode, Kawal
  3. Same, Allou
  4. Papavassilopoulos, George P
  5. Kordonis, Ioannis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...