skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Brazilian Journal of Medical and Biological Research xóa Chủ đề: Cell Line, Tumor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantharidin suppressed breast cancer MDA-MB-231 cell growth and migration by inhibiting MAPK signaling pathway

Gu, X. - D. ; Xu, L. - L. ; Zhao, H. ; Gu, J. - Z. ; Xie, X. - H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, July, 2017, Vol.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20175920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berberine induces apoptosis via ROS generation in PANC-1 and MIA-PaCa2 pancreatic cell lines.(reactive oxygen species)(Report)

Park, S.H. ; Sung, J.H. ; Kim, E.J. ; Chung, N.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2015, Vol.48(2), p.111(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20144293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation.(Report)

Sun, S.X. ; Guo, H.H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K.N. ; Jin, Q.H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2014, Vol.47(6), p.461(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iodine-131 treatment of thyroid cancer cells leads to suppression of cell proliferation followed by induction of cell apoptosis and cell cycle arrest by regulation of B-cell translocation gene 2-mediated JNK/NF-[kappa]B pathways

Zhao, L.M. ; Pang, A.X.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20165933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, S H
  2. Chung, N.
  3. Zhang, J
  4. Gu, X.-D.
  5. Sun, S X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...