skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Pijaudier-Cabot, Gilles xóa Chủ đề: Materials and Structures in Mechanics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Poromechanics of saturated isotropic nanoporous materials
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poromechanics of saturated isotropic nanoporous materials

Vermorel, Romain ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Miqueu, Christelle ; Mendiboure, Bruno; Vermorel, Romain (Editor)

DOI: 10.1002/9781118562086.ch2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miqueu, Christelle
  2. Vermorel, Romain
  3. Pijaudier-Cabot, Gilles
  4. Mendiboure, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...