skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Chủ đề: Education -- Asiatic Russia -- History -- 19th century xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917

Dowler, Wayne

ISBN: 9780773568723 ; ISBN: 0773568727

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...