skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Falcón, Rafael xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael ;Falcón, Rafael ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Bello, Rafael (Editor) ; Falcón, Rafael (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540769729 ; ISBN: 3540769722 ; E-ISBN: 9783540769736 ; E-ISBN: 3540769730 ; DOI: 10.1007/978-3-540-76973-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...