skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Chủ đề: User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing graphical user interfaces integrating gestures

Beuvens, François ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 30th ACM international conference on design of communication, 03 October 2012, pp.313-322

ISBN: 9781450314978 ; ISBN: 145031497X ; DOI: 10.1145/2379057.2379116

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for the development of vocal user interfaces

Céspedes-Hernández, David ; González-Calleros, Juan ; Guerrero-García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Rodríguez-Vizzuett, Liliana

Proceedings of the 4th Mexican Conference on human-computer interaction, 03 October 2012, pp.35-42

ISBN: 9781450316590 ; ISBN: 145031659X ; DOI: 10.1145/2382176.2382184

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards virtualization of user interfaces based on UsiXML

Molina Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco ; López, Pascual

Proceedings of the tenth international conference on 3d web technology, 29 March 2005, pp.169-178

ISBN: 1595930124 ; ISBN: 9781595930125 ; DOI: 10.1145/1050491.1050516

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface master detail pattern on Android

Nguyen, Thanh-Diane ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.299-304

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305535

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Rodríguez-Vizzuett, L.
  4. López, Pascual
  5. Nguyen, Thanh-Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...