skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 176  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices and Principles to Increase Quality of Scientific Applications

Koteska ; Mishev, Bojana, Anastas

ICT Innovations 2012 : Secure and Intelligent Systems

ISBN: 978-3-642-37169-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measurement and Analysis of Software Engineering Risk Based on Information Entropy

Yang ; Liao ; Jiang ; Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui

Proceedings of International Conference on Soft Computing Techniques and Engineering Application : ICSCTEA 2013, September 25-27, 2013, Kunming, China

ISBN: 978-81-322-1695-7

Toàn văn sẵn có

3
Page Frame
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Page Frame

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

4
Junkware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Junkware

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

5
Shrinkwrap License
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shrinkwrap License

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

6
Hardware Key
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware Key

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

7
Craplet
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Craplet

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

8
Deployment
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

9
License
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

License

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

10
General Case Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Case Model

Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders

ISBN: 9781441916976

Toàn văn sẵn có

11
Steganography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steganography

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

12
Crunch Mode
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crunch Mode

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

14
Hardware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of Software Engineering Application

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

16
Case
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

17
Antivirus Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antivirus Software

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

18
Third Party
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third Party

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

19
Hardware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

20
Value-Adding Intermediary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value-Adding Intermediary

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 176  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (42)
 2. 2004đến2006  (23)
 3. 2007đến2010  (16)
 4. 2011đến2014  (93)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koteska
 2. Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui
 3. Yang
 4. Jiang
 5. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...