skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Shh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Battilana, Giusy ; Persano, Luca ; Moro, Enrico ; Liu, Shu ; Leach, Steve D ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Disease models & mechanisms, July 2014, Vol.7(7), pp.883-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1754-8411 ; PMID: 24878567 Version:1 ; DOI: 10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Shu
  2. Tiso, N
  3. Argenton, Francesco
  4. Francesco Argenton
  5. Casari, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...