skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beutl, Leon xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D

Computers in Human Behavior, March 2018, Vol.80, pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-life prosocial behavior decreases after being socially excluded by avatars, not agents

Kothgassner, Oswald D ; Griesinger, Mirjam ; Kettner, Kathrin ; Wayan, Katja ; Völkl-Kernstock, Sabine ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Felnhofer, Anna

Computers in Human Behavior, May 2017, Vol.70, pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.12.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kothgassner, O.D.
  2. Hlavacs, Helmut
  3. Kothgassner, Oswald D
  4. Hlavacs, H
  5. Beutl, Leon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...