skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Cell Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of a new mammalian gene family in the biosynthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids

Tvrdik, P ; Westerberg, R ; Silve, S ; Asadi, A ; Jakobsson, A ; Cannon, B ; Loison, G ; Jacobsson, A

The Journal of cell biology, 01 May 2000, Vol.149(3), pp.707-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10791983 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cannon, B.
  2. Westerberg, R.
  3. Loison, G
  4. Jacobson, Anders
  5. Jacobsson, Anders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...