skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Feature Extraction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying 3D objects in LiDAR point clouds with a back-propagation neural network.(Research)

Song, Wei ; Zou, Shuanghui ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, Oct 12, 2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s13673-018-0152-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Advanced Camera Image Cropping Approach for CNN-Based End-to-End Controls on Sustainable Computing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Camera Image Cropping Approach for CNN-Based End-to-End Controls on Sustainable Computing

Sung, Yunsick ; Jin, Yong ; Kwak, Jeonghoon ; Lee, Sang-Geol ; Cho, Kyungeun

Sustainability, 3/2018, Vol.10(3), p.816 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su10030816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K
  2. Cho, Kyungeun
  3. Zou, S.
  4. Sung, Yunsick
  5. Tian, Yifei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...