skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: N. Fouquereau xóa Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Entre contraintes ergonomiques, créativité et esthétique : rôle d'un système à base de connaissances sur l'activité des concepteurs web
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre contraintes ergonomiques, créativité et esthétique : rôle d'un système à base de connaissances sur l'activité des concepteurs web

Chevalier, A. ; Fouquereau, N. ; Vanderdonckt, J.

Le travail humain, 2009, Vol.72(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3917/th.721.0023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. JSTOR Current Journals  (1)
 2. Cairn.info - Revues  (1)
 3. JSTOR Archival Journals  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. N. Fouquereau
 2. Vanderdonckt, Jean
 3. Chevalier, A.
 4. Chevalier, Aline
 5. Fouquereau, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...